การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจนการทำงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต แนวความคิด ตลอดจนวัฒนธรรมของสังคมไทย ดังจะเห็นได้จาก การรายงานข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆนั้น มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการติดตามค้นหา ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อประชาชน

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมความรู้ด้านภัยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนและบุคลากรในองค์กรต่างๆ  จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเป็นการศึกษาและบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นแหล่งข้อมูล  เกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการป้องกันภัยดังกล่าว โดยศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการความรู้  ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการให้ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูล วิธีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตของมิจฉาชีพออนไลน์ สร้างความตื่นตัวแก่ประชาชนให้รู้เท่าทัน และสามารถป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพหลอกลวงต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างเกราะความรู้เพื่อป้องกันการเกิดภัยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้

ที่มา : http://www.catcyfence.com/it-security/it-security-news/sms-fake-send-for-download-app/


Top Voted Content
featured item

อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกันได้ (คีย์เวิร์ด: คอมพิวเตอร์, อาร์ปาเน็ต, อินเทอร์เน็ต, โปรโตคอล, ไอพีแอดเดรส)

More information...
featured item

สาระน่ารู้จากการสัมมนา "รู้เท่าทันภัย ICT" การจัดสัมมนา เรื่อง “รู้เท่าทันภัย ICT” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 นี้ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และช่วยให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยแฝงที่อาจมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งแนวทางในการรับมือ หรือ ป้องกันตัวหรือหลีกเลี่ยงจากภัย Cyber ต่างๆ รวมทั้งข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ เมื่ออยู่ในโลกออนไลน์

More information...
featured item

วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีมากมายหลากหลายและมีวิวัฒนาการตามเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้งานอาจเคยประสบกับภัยสารสนเทศเหล่านี้ไม่มากก็น้อย ดังนั้นผู้ใช้งานควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหรือแก้ไขเมื่อเกิดภัยคุกคามดังกล่าว (คีย์เวิร์ด:การป้องกัน,ความปลอดภัย,ภัย,อาชญากรรม,อาชญากรรมคอมพิวเตอร์)

More information...
featured item

เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล เทคโนโลยีสารสนเทศมีการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และ ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย (คีย์เวิร์ด: คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี, ข้อมูล)

More information...
featured item

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคแอนา ล็อกคอมพิวเตอร์ จนปัจจุบันคือดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการพัฒนาสมรรถภาพและการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย (คีย์เวิร์ด: คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, โน้ตบุ๊ค, วิวัฒนาการ, อุปกรณ์พกพา)

More information...
featured item

DNS Attacks เหล่าอาชญากรยุคไฮเทคในปัจจุบันกำลังใช้เทคนิคใหม่ที่เข้ามาแอบขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราตลอดจนทำให้เงินออกจากกระเป๋าเราได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งอยู่ในเวลานี้ วิธีการที่เหล่าอาชญกรไฮเทคนิยมใช้ได้แก่วิธี "Phishing" และ ล่าสุดคือวิธี "Pharming"ซึ่งอันตรายและน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่า วิธี "Phishing"

More information...
Latest Content
featured item

ข้อพึงระวังและการปฏิบัติ 2P2F เพื่อความปลอดภัยในการ Social Media ข้อพึงระวังและการปฏิบัติ 2P2F เพื่อความปลอดภัยในการ Social Media Prevention (ป้องกัน) เรียนรู้เครื่องมือ และ คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ ไม่เชื่อมโยงหรือรับลิงค์เพจที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือมีแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก

More information...
featured item

DNS Attacks เหล่าอาชญากรยุคไฮเทคในปัจจุบันกำลังใช้เทคนิคใหม่ที่เข้ามาแอบขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราตลอดจนทำให้เงินออกจากกระเป๋าเราได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งอยู่ในเวลานี้ วิธีการที่เหล่าอาชญกรไฮเทคนิยมใช้ได้แก่วิธี "Phishing" และ ล่าสุดคือวิธี "Pharming"ซึ่งอันตรายและน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่า วิธี "Phishing"

More information...
featured item

10 เทรนด์ร้อนๆ ของผู้บริโภคกับสมาร์ทโฟนประจำปี 2014 (ตอนที่ 1) Ericsson ได้ทำการวิจัยและสำรวจแนวโน้มของผู้บริโภคกับสมาร์ทโฟนประจำปี 2014 ซึ่งได้มีการสรุปและแบ่งเป็น 10 ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ครับ จากโทรศัพท์มือถือธรรมดาสู่ความเป็นสมาร์ทโฟนทำให้ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร ซึ่งล้วนมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง และในความหลากหลายของสมาร์ทโฟนทำให้ผู้คนกำลังมองหาแอพพลิเคชั่นที่สามารถปรับปรุงชีวิตประจำวัน

More information...
featured item

“ป้องกันเด็กติดเกมส์เชิงบวก” ด้วย โปรแกรม GamerGuard “ป้องกันเด็กติดเกมส์เชิงบวก” ด้วย โปรแกรม GamerGuard ข่าวจากสภาเยาวชนกทม.ว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะจัดงานสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและเกมเชิงบวก สำหรับเด็กและเยาวชน” พร้อมกันนี้จะมีการเปิดตัว โปรแกรมป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก (GamerGuard) ที่พัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วยครับ

More information...
featured item

Teamviewer รีโมตระยะไกลอยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้ โปรแกรมรีโมตคอมพิวเตอร์ Teamviewer มีการใช้งานง่าย สามารถใช้ได้ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานทั่วไป ต่างจากโปรแกรมรีโมตคอมพิวเตอร์อื่นที่มีการใช้งานซับซ้อน และใช้ในกลุ่มผู้ดูแลระบบเท่านั้น จึงเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากโปรแกรมได้ผนวกรูปแบบการสื่อสารลักษณะเดียวกับสไกป์ สามารถแชท สนทนา video conference และ Virtual Office ได้หลายคนพร้อมกัน

More information...
featured item

Gom Media Player โปรแกรมดูหนังสามัญประจำบ้าน โปรแกรม Gom Media Player เป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์วิดีโอได้หลากหลาย format หลายนามสกุล ไม่ว่า AVI MP4 MOV WMV MPEG SWH FLV ที่เป็นไฟล์มัลติมีเดีย รวมทั้ง Interface เรียบง่ายคล้ายหน้าตาของเครื่องเล่นดีวีดีที่เราคุ้นเคย เพียงแค่โยนไฟล์หนัง วิดีโอคลิป ลงไปก็ดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงไฟล์ก่อน เพิ่มไฟล์เพลงนั้นลง Playlist ในแบบที่เคยใช้งานในโปรแกรมวิน

More information...
featured item

iCloud คือ อะไร iCloud คือบริการที่เชื่อมต่อกับ Apple ID ซึ่งเมื่อคุณตั้งค่า iPhone หรือ iPad เครื่องใหม่ มันจะถูกเปิดใช้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว โดย Apple ให้พื้นที่ 5GB ฟรีๆกับ iCloud ของแต่ละคน โดยมันสามารถเก็บข้อมูลออนไลน์ได้ดังต่อไปนี้

More information...
featured item

การ backup ข้อมูลใน Windows 7 หลายท่านน่าอาจจะคุ้นเคยกับการ Backup Windows และเคยประสบปัญหา Windows 7 ล่มบ้าง บูตไม่ได้บ้าง หรือว่า วินโดวส์ ไม่สามารถทำงานได้ปกติ ปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดจากตัว วินโดวส์ มีปัญหาเช่น โดนไวรัสบ้าง ฮาร์ดดิสก์พัง ไฟล์ระบบพัง ถ้าหากท่านไม่รู้ว่าเป็นอะไรทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือลง Windows ใหม่ บทความนี้จะแนะนำการ Backup Windows และ Restore

More information...
featured item

กสทช. เตือนอย่าใช้ของปลอม หลังเกิดเหตุโทรศัพท์มือถือช๊อตจนเสียชีวิต สำนักงาน กสทช. มีหนังสือถึง สภ.แกลง ขอให้ส่งเครื่องโทรศัพท์ที่มีปัญหามาให้ตรวจสอบตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม 2498 พร้อมกับเตือนผู้บริโภคให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองการนำเข้าจาก กสทช. หรือมาตรฐาน มอก. ไว้ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

More information...
featured item

สาระน่ารู้จากการสัมมนา "รู้เท่าทันภัย ICT" การจัดสัมมนา เรื่อง “รู้เท่าทันภัย ICT” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 นี้ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และช่วยให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยแฝงที่อาจมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งแนวทางในการรับมือ หรือ ป้องกันตัวหรือหลีกเลี่ยงจากภัย Cyber ต่างๆ รวมทั้งข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ เมื่ออยู่ในโลกออนไลน์

More information...